Českomoravská myslivecká jednota připravila petici, s jejíž pomocí se bude snažit prosadit takové změny především v zákoně o myslivosti, které zruší tzv. vyvlastňovací přílepek, a naopak umožní přežití myslivosti jako nositelky mysliveckých tradic a zvyků zapsané na seznamu národního kulturního dědictví ČR. Česká myslivost vás potřebuje! Stáhněte a vytiskněte si text petice a podpisové archy. Nasbírejte ve svých rodinách a okolí co největší množství podpisů. Archy s podpisy zašlete co nejdříve na adresu sekretariátu ČMMJ Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4.

Petice Za zachování spolkové myslivosti jako odpovědného způsobu hospodaření se zvěří

My, níže podepsaní občané České republiky, s respektem ke skutečnosti, že ochrana přírody je veřejným zájmem, a zároveň s odkazem na skutečnost, že téměř všechny ekosystémy v České republice jsou přímo vytvořeny či pozměněny činností člověka a pro své další fungování zásahy člověka vyžadují, přičemž myslivost je cílevědomá a regulovaná činnost prováděná v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako přírodnímu bohatství, jejím životním podmínkám a vůči dalším stanoveným živočichům jako součásti ekosystému, která je vykonávána ve veřejném zájmu, ve prospěch celé společnosti a k ochraně a rozvoji přírody, žádáme prostřednictvím této Petice Poslaneckou sněmovnu a Senát Parlamentu ČR, prezidenta a vládu České republiky, Evropský parlament i jakékoli jiné dotčené instituce státní správy a veřejné moci, aby podpořili a schválili úpravu legislativy na úseku myslivosti takovým způsobem, aby zůstalo zachováno a bylo Českou republikou nejméně ve stávajícím rozsahu ochraňováno výrazně převažující spolkové pojetí myslivosti jako nositelky mysliveckých tradic a zvyků zapsané na seznamu národního kulturního dědictví ČR, čímž dále žádáme zejména o nápravu omezení práv vlastníků - držitelů honiteb a uživatelů honiteb, které založil zákon č. 314/2019 Sb., a nastavení takového způsobu stanovení plánu mysliveckého hospodaření, který držitele a uživatele honiteb neomezí v právech, zachová jejich rovné postavení a umožní efektivní státní kontrolu; zachování minimální výměry vlastních i společenstevních honiteb nejméně na současných 500 ha; zachování možnosti pronájmu honiteb ve vlastnictví státu za podmínek na trhu obvyklých; zachování práva rozhodovat o vydání povolenky k lovu výlučně uživateli honitby; umožnění všem uživatelům honiteb vydávat povolenky k lovu pro usmrcování jedinců nežádoucích invazních druhů živočichů i jiným osobám než myslivecké stráži a mysliveckému hospodáři; zachování druhů, které nelze obhospodařovat lovem, mezi zvěří a zároveň nerozšiřování seznamu zvěře o hospodářsky nevýznamné invazní druhy; nezavádění tzv. národního seznamu invazních druhů a nerozšiřování existujícího evropského seznamu invazních druhů o druhy hospodářsky významné; nerozšiřování zákazu použití olověných nábojů (nábojů s olověnou střelou či střelami) nad rámec současného znění § 45, odst. 1, písm. w) zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti, a to při zachování stávajícího pojetí mokřadu, jako mokřadu s mezinárodním významem, a to včetně aktivního odporu proti takovýmto zákazům a jejich návrhům, jejichž předkladatelem jsou orgány a instituce Evropské unie; odmítnutí jakýchkoli návrhů výkon práva myslivosti nad rámec stávajícího stavu omezit, na části území zcela zakázat či zařadit mezi nežádoucí aktivity, a to včetně aktivního odporu proti takovýmto zákazům a jejich návrhům, jejichž předkladatelem jsou orgány a instituce Evropské unie, a to zejména, nikoli však výlučně, v podobě podpory pozměňovacího návrhů poslanců A. Staňka, J. Kotta a P. Kováčika ke sněmovnímu tisku č. 731 anebo vládního návrhu novely zákona o myslivosti, sněmovní tisk 954.

Právo petiční vykonává: Českomoravská myslivecká jednota, z.s., IČ 00443174, se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1.

Podpisové archy zasílejte na adresu: Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4

.
text arch zákon info
PETICE ČMMJ
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat